WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Sędziów Szachowych MZSzach

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Sędziów  Szachowych MZSzach odbędzie się w dniu 9 czerwca 2019 roku, w Krakowie, w Hotelu Europejskim Kraków ul. Lubicz 5 o godzinie 8.30 (niedziela).

Proponowany porządek zebrania:

1.Otwarcie Zebrania.

2.Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3.Wybór protokolanta.

4.Zatwierdzenie porządku Zebrania.

5.Wybór Komisji:

            a/ Mandatowej,

            b/ Skrutacyjnej,

            c/ Uchwał i wniosków.

6.Sprawozdanie Przewodniczącego Kolegium Sędziów za okres kadencji.

7.Oświadczenie Komisji Mandatowej, co do ważności Zebrania.

8.Dyskusja.

9.Wybór Przewodniczącego i Kolegium Sędziów MZSzach na czas trwania kadencji 2019-2023.

10. Cześć szkoleniowa, w tym:

            – Sprawozdawczość do FIDE,

            – Zagadnienia różne, programy do kojarzeń, Centralny Rejestr PZSzach.

11.Podjęcie uchwał i wniosków.

12.Zakończenie Zebrania.            

Prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Sędziów Szachowych MZSzach z głosem stanowiącym posiadają sędziowie z aktualną licencją sędziowską.

Przewodniczący kolegium sędziów Andrzej Irlik

Ważne strony